Boven de 21 graden worden bonbons niet verzonden!

Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van SWYT en op alle overeenkomsten tussen consument en SWYT, ook als deze op afstand overeengekomen zijn.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van SWYT aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Tot het moment dat SWYT een bevestiging heeft verzonden van de bestelling kan consument de overeenkomst ontbinden.

Ontbindingsrecht

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger of een door de consument gekozen afleverlocatie.
 2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 3. Voedingsmiddelen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is, zodat door het openen er geen vermenging of bederving plaats kan vinden.
 4. Consument kan de overeenkomst slechts ontbinden voor producten waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken.
 5. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht moet hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan SWYT melden. SWYT stuurt een bevestiging wanneer deze is ontvangen.
 6. Producten moeten gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan SWYT geretourneerd te worden, conform de door SWYT verstrekte duidelijke en redelijke instructies. In elk geval moet een (kopie van) de pakbon worden bijgesloten.
 7. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
 8. Na ontbinding moet de consument uiterlijk binnen 14 dagen het product retourneren.
 9. SWYT vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door SWYT tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;

Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan SWYT kenbaar heeft gemaakt.
 2. Bestellingen die voor 13:00 uur afgerond zijn, zullen in beginsel binnen twee werkdagen worden verzonden. SWYT zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. SWYT zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Consument moet direct na levering de producten controleren op juistheid, kwaliteit en houdbaarheid.
 4. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. SWYT zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen vergoeden.
 5. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

Garanties en Conformiteit

 1. SWYT biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
 2. SWYT geeft geen (aanvullende) garantie op kwaliteit en houdbaarheid van de producten, nadat de verpakking door de consument is geopend of na de op de verpakking vermeldde houdbaarheidsdatum.
 3. Producten moeten aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen.
 4. Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft consument recht op vervanging van het product, mits consument de levering tijdig, binnen 48 uur na levering, heeft gecontroleerd op juistheid. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag SWYT  aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.
 5. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, bewaren op andere wijze dan conform het bewaaradvies of onjuist onderhoud door consument.

Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen SWYT en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij SWYT.
 3. Bij SWYT ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal SWYT hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 4. SWYT wijst consument op de mogelijkheid om, indien SWYTen consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij SWYT, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr  of direct bij de Geschillencommissie Algemeen  https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/

er is een uitgebreidere versie beschikbaar: Algemene Voorwaarden.pdf

Smeltgevaar!

Boven de 21 graden geen chocoladeverzending!

We verpakken onze chocolaatjes met liefde en maken jouw keuze klaar voor verzending, maar we moeten eerlijk zijn: chocolade kan smelten! Niemand wil onze met zorg gemaakte chocolaatjes ontvangen als een chocoladeprutje. Dus, als de temperatuur boven de 21 graden uitstijgt, houden we jouw lekkernijen veilig bij ons. Zo voorkomen we dat jij in plaats van een doosje chocolaatjes een doosje chocoladepasta ontvangt.

Geen zorgen, we houden de zonnige temperaturen in de gaten en laten je weten wanneer het weer veilig is om jouw chocolade traktatie te verzenden.

Smeltgevaar!

Boven de 21 graden geen bonbonverzending!

We verpakken jouw keuze aan bonbons met liefde en maken de mooie doosjes klaar voor verzending, maar we moeten eerlijk zijn: chocolade kan smelten! Niemand wil bonbons ontvangen die eruit zien als een chocoladeprutje. Dus, als de temperatuur boven de 21 graden uitstijgt, houden we jouw lekkernijen veilig bij ons. Zo voorkomen we dat jij in plaats van een doosje bonbons een doosje chocoladepasta ontvangt.

Geen zorgen, we houden de zonnige temperaturen in de gaten en laten je weten wanneer het weer veilig is om jouw chocolade traktatie te verzenden.